Slimline Buildings

helpt u om betere gebouwen te realiseren door toepassing van het Slimline vloerconcept. Met een ervaren team  van technische en commerciële specialisten begeleiden we u door het gehele proces, van ontwerp tot uitvoering.

Slimline Buildings levert een totaalconcept van plafond, installatieruimte en topvloer waarmee u in staat bent om effectief, efficiënt, licht en duurzaam te bouwen.

Lichte vloerconstructies scoren goed in milieuscore appartementen

29 augustus 2014

Foto_Prestatieberekening

Sinds 1 januari 2013 is een Milieuprestatieberekening Gebouwen (MPG) verplicht bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwbouwwoning of een kantoor dat groter is dan 100 vierkante meter. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Movares een evaluatie gehouden, waarbij is onderzocht welke resultaten er in 2013 behaald zijn rond de indiening van de MPG. Er blijkt nog veel te verbeteren. 

Zowel kwantitatief als kwalitatief is een aantal, in 2013 ingediende, berekeningen geanalyseerd. Daarnaast is door middel van enquêtes en interviews onderzocht hoe de verschillende partijen met (de resultaten van) de berekeningen zijn omgegaan. Aan het onderzoek is meegewerkt door de Vereniging Bouw- en Woning Toezicht Nederland en door 29 gemeentelijke diensten bouw- en woningtoezicht, door inzage te verlenen in de aanvragen van een omgevingsvergunning die een MPG-berekening bevatten. Daarnaast is door de deelnemers input geleverd door het invullen van een enquête, het geven van een interview en/of het bijwonen van een kennisbijeenkomst naar aanleiding van de eerste analyses. 

Met behulp van de BNA is een online enquête gehouden onder opstellers van de MPG-berekeningen, en er is gericht informatie gevraagd aan de indieners van de MPG-berekeningen die via de gemeenten zijn ontvangen. Alles bij elkaar zijn 261 schaduwprijzen (de resultante van een MPG-berekening) opgenomen in het onderzoek.

Uitkomsten 

Het blijkt dat voor 27 procent van de aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen een MPG-berekening is aangeleverd.

Voor veel gemeenten blijkt het ontbreken van een grenswaarde of prestatie-eis de belangrijkste reden om niet te toetsen (om zelf geen kosten voor toetsing te hoeven maken), of om niet naar de MPG-berekening te vragen (om marktpartijen niet op kosten te jagen). Andere gemeenten willen marktpartijen juist stimuleren om de milieubelasting van materialen te beperken en vragen daarom wel om de MPG-berekening. Wat voor marktpartijen redenen zijn om al dan niet een MPG-berekening in te dienen, is niet onderzocht.

Van 46 inhoudelijk gecontroleerde MPG-berekeningen is van tien MPG-berekeningen (22 procent) geconstateerd dat deze zeer volledig en juist opgesteld zijn. De andere berekeningen bevatten enkele kleine of meerdere (grote) onjuistheden. Het algemene beeld is dat de berekeningen redelijk zorgvuldig en juist ingevoerd worden; er wordt in ruime meerderheid van de gevallen aandacht aan besteed. 

Uit de vergelijking van woningtypen blijkt dat de tussenwoningen en rijwoningen in het algemeen de laagste schaduwprijzen hebben. Vervolgens hebben hoekwoningen (inclusief twee-onder-één-kapwoningen) een marginaal hogere schaduwprijs. Vrijstaande woningen hebben significant hogere schaduwprijzen en een aanzienlijk grotere variatie in schaduwprijs. Appartementengebouwen en kantoren hebben een vrij hoge schaduwprijs in vergelijking met de andere gebouwtypen. Deze worden veroorzaakt door een groot aandeel installaties (bij kantoren) en een hogere schaduwprijs voor vloeren vanwege de vaak zwaardere vloerconstructies bij appartementengebouwen. 

Er is geen verband gevonden tussen een hogere schaduwprijs bij een lagere epc. In de dataset bevinden zich enkele gebouwen waarbij wko of zonnepanelen (pv) bijdragen aan een lage epc, en er toch een lage schaduwprijs behaald wordt, omdat voor het totaal van de materialen ook duurzame keuzes zijn gemaakt.

Prestatie-eisen 

In analogie met de energieprestatiecoëfficiënt (epc) en de energielabels (van gebouwen én van apparaten) kan verwacht worden dat er een positief effect ontstaat voor het milieu als aan de uitkomst van de MPG-berekening prestatie-eisen worden gekoppeld. Overheidsregelgeving en beleid op het gebied van duurzaamheid hebben er stapsgewijs voor gezorgd dat innovatie door bedrijven is gestimuleerd en dat de consument anno 2014 kan kiezen voor energiezuinige huishoudelijke apparaten, gasketels en auto’s. Maatregelen die eerst door critici als (administratieve) last werden ervaren, brengen op de (middel)lange termijn milieuvoordelen en besparingen voor consumenten. Het is mogelijk dat met het stellen van prestatie-eisen voor de milieuprestatie van gebouwen, dit ook kan gebeuren. 

Bron: Cobouw
Tekst: Marjolein van der Klauw en Estéban van Zeijl